A2012-12 – Eiendomsmegler 1 – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 – avslag på anmodning om å gripe inn – klage fra DNB Eiendom Trondheim

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.09.2012

DNB Eiendom Trondheim klager Eiendomsmegler 1 inn for Konkurransetilsynet for brudd på konkurranseloven § 10.

Det er i klagen vist til en annonsekampanje i medlemsbladet til Trondheim og Omegn boligbyggelag (TOBB). I korte trekk går annonsen ut på at TOBB medlemmer som tegner megleroppdrag hos Eiendomsmegler 1 får 2 måneders husleie i rabatt ved gjennomført salg av TOBB tilknyttet bolig eller bolig forvaltet av TOBB Forvaltning.

Klager anfører at Eiendomsmegler 1s opptreden innebærer en overtredelse av konkurranseloven § 10 og ønsker Konkurransetilsynets vurdering av forholdet.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.