A2012-11 – DNB Bank ASA – konkurranseloven § § 12 tredje ledd, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.08.2012

Konkurransetilsynet har i perioden 20. mars – 10. april 2012 mottatt 24 likelydende brev fra privatpersoner hvor DNB Bank ASA klages inn for brudd på konkurranseloven § 10 og/eller § 11.

Klagene gjelder det forhold at DNB ikke aksepterte oppdragsfullmakter gitt til en lånerådgiver og denne derfor ikke fikk anledning til å innhente lånetilbud på vegne av klagerne.

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.