V2012-4 – Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS – pålegg om videreføring av opplysningsplikt for erverv av andeler kraftverk og foretak som eier kraftverk i Norge

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 24 meldeplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.01.2012

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om videreføring av opplysningsplikt for erverv av andeler kraftverk og foretak som eier kraftverk i Norge for Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS for erverv av andeler i kraftverk og foretak som eier kraftverk i Norge med virkning fra 1. januar 2012. Vedtaket gjelder frem til 1. januar 2017.Kraftmarkedet i Norge er preget av høy eierskapskonsentrasjon og utbredte direkte og indirekte eierskapsrelasjoner mellom selskaper i markedet. For at Konkurransetilsynet skal kunne føre et effektivt tilsyn med konkurransen i markedet, finner tilsynet det nødvendig å få informasjon fra Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS for alle foretakssammenslutninger med, og erverv av andeler i, kraftverk eller foretak som eier kraftverk som ikke omfattes av den lovpålagte meldeplikten etter konkurranseloven § 18.

Tilsvarende opplysningsplikt er pålagt Statkraft AS, Agder Energi AS og Skagerak Energi AS.