V2012-2 – Statkraft AS- pålegg om videreføring av opplysningsplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 24 meldeplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.01.2012

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om videreføring av opplysningsplikt for erverv av andeler kraftverk og foretak som eier kraftverk i Norge for Statkraft AS for erverv av andeler i kraftverk og foretak som eier kraftverk i Norge med virkning fra 1. januar 2012. Vedtaket gjelder frem til 1. januar 2017.Kraftmarkedet i Norge er preget av høy eierskapskonsentrasjon og utbredte direkte og indirekte eierskapsrelasjoner mellom selskaper i markedet. For at Konkurransetilsynet skal kunne føre et effektivt tilsyn med konkurransen i markedet, finner tilsynet det nødvendig å få informasjon fra Statkraft AS for alle foretakssammenslutninger med, og erverv av andeler i, kraftverk eller foretak som eier kraftverk som ikke omfattes av den lovpålagte meldeplikten etter konkurranseloven § 18.

Tilsvarende opplysningsplikt er pålagt Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, Agder Energi AS og Skagerak Energi AS.