A2012-2 – TeliaSonera Norge AS – Ludo Mobil AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.02.2012

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet, og har fattet følgende avgjørelse: Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at TeliaSonera Norge AS overtar kundeporteføljen til Ludo Mobil AS, samt foretar de tiltak som er nødvendig for å sikre videre drift av virksomheten.