A2011-35 – International Business Machines AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.07.2011

Klager Addex Distribution AS mener garantierklæringen og de avtaler som foreligger mellom International Business Machines Corporation (IBM), International Business Machines AS (IBM AS) og øvrige IBM autoriserte distributører er slik den praktiseres av IBM AS til hinder for konkurransen på det norske marked. Klager viser til at IBM ved sin praktisering av garantisaker har foretatt en markedsdeling. Klager mener og at garantierklæringen inneholder andre forretningsvilkår som er egnet til å vri konkurransen, samt at ulike handelspartnere får ulike vilkår for ellers likeverdige ytelser. Klager viser til slutt til en e-post sendt fra IBM AS og mener den utvilsomt skader klager sine muligheter til å konkurrere på IBM produkter og dermed utgjør misbruk av IBM AS sin markedsposisjon.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.