V2011-14 – YIT AS – Haug og Ruud AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.07.2011

Konkurransetilsynet ilegger YIT AS et overtredelsesgebyr på 225 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Haug og Ruud AS.

Konkurransetilsynet vurderer det slik at overtakelse av og oppgjør for aksjer innebærer utveksling av ytelser som er i strid med gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd. Utveksling av ytelsene innebærer at eiendomsretten blir overdratt og at de involverte partene i foretakssammenslutningen således fremstår som del av samme konsern utad.

Konkurransetilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger