A2011-11 – Bergen Parkeringsselskap KF – avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.03.2011

Helgheim AS har klaget inn Bergen Parkeringsselskap KF for brudd på konkurranseloven § 11. Klager gjør gjeldende at innklagede ikke overholder de sikkerhetskrav som stilles til campingbilparkering, og at selskapet på denne bakgrunn har handlet i strid med § 11. Klager antar at Bergen Parkeringsselskap KF har inntil 50 prosent av markedet i Bergen.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også tatt hensyn til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.

Konkurransetilsynet gjør også klager oppmerksom på at det kan være andre myndigheter som mer effektivt kan håndtere saken. Brannvesenet fører tilsyn med brannsikkerhet, og en klage til Brannvesenet eller deres overordnede organ, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vil kunne være mer hensiktsmessig.