A2011-22 – Shortcar DA-Norges Bilsportforbund-Norsk Shortcar Klubb – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.05.2011

Klagen fra Ole Jørgen Aannestad anfører at Shortcar DA og Norges Bilsportforbund har handlet i strid konkurranseloven § 10, og at Norsk Shortcar Klubb har handlet i strid med konkurranseloven § 11.

Klager mener at reglementet gjennom å spesifisere hvor delene må være kjøpt har et konkurransebegrensende innhold i strid med konkurranseloven § 10. Reglementet som krever at utøverne må handle deler hos Shortcar DA for lovlig å kunne kjøre shortcar i Norge, mener klager også et brudd på konkurranseloven § 11

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.