A2011-18 – Billettservice AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.05.2011

Billettservice er innklaget for å være en dominerende aktør på salg av billetter i Norge. Videre fremholdes det at Billettservice utnytter sin tilnærmede monopolsituasjon til å etablere kjøpsvilkår som er uholdbare og samtidig i strid med forbrukerkjøpsloven, og at Billettservice derfor handler i strid med konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å kunne ta endelig stilling til hvorvidt konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.