A2011-3 – Meat Corporation Of Namibia Ltd/Botswana Meat Company Ltd. – Witvlei Meat (pty) Ltd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 ulovlig samarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.01.2011

Witvlei Meat (pty) Ltd. klaget 6. april 2010 Konkurransetilsynets avgjørelse A2010-11 til Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). FAD tok klagen til følge 31. august 2010.

I klageavgjørelsen konkluderer FAD med at Konkurransetilsynet burde innhentet mer informasjon i anledning saken. Videre var FAD av den oppfatning at det burde vært undersøkt med klager på hvilken måte klager mente konkurranseloven var brutt, eventuelt med henvisninger til- eller vedlagt generell veiledning om konkurransereglene. FAD opphevet derfor vedtaket, og Konkurransetilsynet er pålagt å vurdere saksforholdet på nytt.

I klagen fra Witvlei Meat 6. april 2010 påpekes det at selskapets anmodning til Konkuransetilsynet var basert på to forhold, som begge påstås å ha konkurransebegrensende virkninger:

Witvlei Meat anfører for det første at det foreligger en avtale om prissamarbeid mellom BMC, Meatco og Allied Meat Importers, som innebærer at selskapene kan kontrolleretilbudet til Norge gjennom Allied Meat Importers og samtidig eliminere all konkurranse.

For det andre gjøres det gjeldende at partene i samarbeidet har kommet til enighet om å fylle kvoten for 2010, og således utestengt Witvlei Meat fra det norske markedet i 2010.

Konkurransetilsynets saksbehandlingKonkurransetilsynet har i februar og april 2010 vært i kontakt med Witvlei Meat . Witvlei Meat har redegjort nærmere for hvorfor de mener konkurranseloven er overtrådt. Konkurransetilsynet har samtidig rettledet Witvlei Meat vedrørende innholdet i konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet har videre vært i kontakt med Namibian Competition Commission (NCC). NCC har ikke funnet at det foreligger en overtredelse av namibisk konkurranselov, og har på denne bakgrunn avvist saken. Samtidig legger NCC til grunn at saken ikke gjelder konkurranserett, men handelspolitikk, et ansvarsområde som faller inn under departementet for handel og industri i Namibia.

Konkurransetilsynets vurderingKonkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, samt betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også sett hen til den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling.

Konkurransetilsynet har også sett hen til at namibiske konkurransemyndigheter har etterforsket forholdene.