A2010-16 – Ålesund Taxi AS – avslag på søknad om unntak fra maksimalprisforskriften

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Maksimalprisforskriften §10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.06.2010

Konkurransetilsynet har blitt anmodet av Ålesund Taxi AS om å unnta kommunene Ålesund, Sula og Giske fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil (maksimalprisforskriften).

Konkurransetilsynet kan i henhold til maksimalprisforskriften § 10 annet ledd bokstav a gjøre unntak fra forskriften i områder der det eksisterer ”to eller flere drosjesentraler” og ”Konkurransetilsynet finner at forholdene for øvrig ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse”.

Anmodningen om unntak blir avslått på grunnlag av at vilkåret om ”tilstrekkelig konkurranse” ikke er oppfylt.