A2010-15 – Papaya Design og Marketing AS – Norsk Golfforbund – avslag på anmodning om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør; §§ 11 misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.06.2010

I klagen blir det anført at Norges Golfforbund skaper et fortrinn i konkurransen om annonser for sin hjemmeside, Norskgolf.no, ved å forby andre aktører å ha innlogging til GolfBox på sine hjemmesider samt å lede trafikk fra GolfBox til hjemmesiden Norskgolf.no. Papaya Design og Marketing AS anfører at denne adferden er i strid med forbudet i konkurranseloven § 11.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Videre har Norsk Golfforbund i etterkant av at tilsynet mottok den ovennevnte klagen, gitt andre aktører adgang til å ha innlogging til GolfBox på sine hjemmesider. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.