A2010-10 – Privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør jf. §§ 10 Ulovlig samarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.02.2010

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet blir av en privatperson klaget inn for brudd på konkurranseloven. Klager anfører at en anskaffelse av revisjonstjenester uten å følge reglene om offentlige anskaffelser innebærer utøvelse av ervervsvirksomhet og er en overtredelse av konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet tar ikke stilling til hvorvidt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utøver ervervsvirksomhet, jf. konkurranseloven § 2, ettersom det uansett på bakgrunn av klagen og øvrige mottatte dokumenter er Konkurransetilsynets oppfatning at det er lite sannsynlig at det foreligger brudd på konkurranseloven § 10 i denne saken.

Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.