A2010-5 – Bombardier Recreational Products Inc / Bombardier Recreational Products Norway AS – konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør, § 10 Ulovlig samarbeid, § 11 Misbruk av dominans

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2010

Anmodning om pålegg om opphør for brudd på konkurranseloven §§ 10 og/eller 11 mot Bombarbdier Recreational Products Inc. (Canada) og Bombardier Recreational Products Norway AS fra privat parallellimportør avslått. Brudd på frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Canada har Konkurransetilsynet ikke kompetanse til å håndheve.