A2009-47 – Søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for drosjebil – Hønefoss Taxi BA – avslag

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.12.2009

Konkurransetilsynet har i brev fra Hønefoss Taxi BA, datert 29. juni 2008, blitt anmodet om å unnta kommunene Ringerike og Hole fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil (maksimalprisforskriften).

Konkurransetilsynet kan i henhold til maksimalprisforskriften § 10 annet ledd bokstav a gjøre unntak fra forskriften i områder der det eksisterer ”to eller flere drosjesentraler” og ”Konkurransetilsynet finner at forholdene for øvrig ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse”.

Anmodningen om unntak ble avslått, da tilsynet fant at vilkåret om ”tilstrekkelig konkurranse” ikke  var oppfylt.