A2009-43 – Søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune – avslag

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.12.2009

Konkurransetilsynet har i brev fra Stjørdal Taxi AS av 12. juni 2008 blitt anmodet om å unnta Stjørdal kommune fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil (maksimalprisforskriften).

Konkurransetilsynet kan i henhold til maksimalprisforskriften § 10 annet ledd bokstav a gjøre unntak fra forskriften i områder der det eksisterer ”to eller flere drosjesentraler” og ”Konkurransetilsynet finner at forholdene for øvrig ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse”.

Anmodningen om unntak ble avslått, da tilsynet ikke fant at vilkåret om ”tilstrekkelig konkurranse” var oppfylt.