A2009-42 – Finn.no AS – privatperson – avvisning av anmodning om pålegg

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.11.2009

Klager gjør gjeldende at Finn.no AS handler i strid med konkurranseloven § 11 ved utsendelse av en e-post til brukere av nettsiden Finn.no. E-posten advarer mot «phishing», det vil si e-poster som foregir seg å være fra seriøse aktører, men som er forfalskninger som søker å innhente personlig informasjon fra mottaker. I e-posten fra Finn.no rådes brukerne blant annet til å sjekke «om adressen er feilstavet eller slutter på .com istedenfor .no, etc.». Klager anfører at denne e-posten mistenkeliggjør brukere av .com-adresser.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger, er det etter Konkurransetilsynets oppfatning lite sannsynlig at det foreligger brudd på konkurranseloven § 11 i denne saken. Tilsynet finner derfor ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.