A2009-40 – Kollektor AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Posten Norge AS/Itella Information AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2009

Klager hevder at Posten Norge AS, gjennom sitt tilknyttede selskap Itella Information AS, opptrer i strid med konkurranselovens § 11 innenfor markedet for fakturaskanning.

Kollektor har også fremmet saken overfor Post- og teletilsynet, siden selskapet anser at den praksis som Posten Norge AS har etablert overfor sitt tilknyttede/deleide selskap Itella Information AS innebærer ulovlig kryssubsidiering, i strid med Postens konsesjonsvilkår.

Tilsynet finner at det er tvilsomt at den påståtte overtredelsen har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Videre er saken til behandling hos Post- og teletilsynet som vil følge opp Posten Norge AS’ implementering av nye rutiner for tilgang til selskapets fysiske overleveringspunkt for Posten Norge AS selv og andre aktører som utfører hente/bringetjenester. Konkurransetilsynet anser dermed at det ikke er grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.