A2009-39 – Helsebuss Møre SUS – avslag på anmodning om inngrep mot Nordvest Taxi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid; §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.09.2009

Konkurransetilsynet kan pålegge foretak eller sammenslutninger av foretak som overtrer forbudene i konkurranseloven § 10 og § 11 å bringe overtredelsen til opphør, jf. konkurranseloven § 12 første ledd. Tilsynet har imidlertid ikke kompetanse til å pålegge Helse Midt-Norge RHF å avvise NVTs tilbud eller å avvise tilbudene til drosjeforetakene som både leverte selvstendige tilbud og tilbud gjennom NVT.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken. Følgelig avslås anmodningen om pålegg av opphør.