A2009-18 – Vestfold Taxisentral AS, Borre Taxi AS – løyvehavere – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.03.2009

Mindretallet av løyvehaverne i Horten og Borre Taxi AS mener en avtale mellom Vestfold Taxi AS og Horten og Borre Taxi AS vil medføre flyt av konkurransesensitive opplysninger mellom selskapene og således legger til rette for konkurranseskadelig samarbeid i strid med konkurranseloven § 10.

Konkurransetilsynet kan ikke ut fra de opplysninger som er mottatt i saken konkludere med at avtalen er i strid med konkurranseloven § 10. På bakgrunn av sakens antatte begrensede samfunnsøkonomiske betydning finner tilsynet ikke å kunne prioritere ressurser til videre behandling av saken.