A2009-23 – Media Bergen AS – avslag på anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2009

Konkurransetilsynet mottok 14. mai 2009 anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i anledning foretakssammenslutning mellom Media Bergen AS sitt erverv av innmaten i virksomhetene Visendi AS og Vigeland & Co AS.

Visendi AS og Vigeland & Co AS kontrolleres av C.G. Holding AS. C.G. Holding AS er i gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, og salget av Visendi og Vigeland er en del av en restruktureringsprosess. Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet er begrunnet med behovet for å hindre at grunnlaget for videre virksomhet i Visendi AS og Vigeland & Co AS forsvinner.

Konkurransetilsynet er kommet til at gjennomføringsforbudet ikke kan oppheves. Det kan ikke påvises alvorlige konsekvenser for partene eller samfunnet for øvrig som en direkte følge av gjennomføringsforbudet. De involverte foretak driver også overlappende virksomhet innen reklame- og analysevirksomhet, slik at det er av særlig betydning at tilsynet har tilstrekkelig tid til å gjennomføre en forsvarlig saksbehandling.

 

Delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet På bakrunn av ytterligere informasjon i saken har Konkurransetilsynet i A2009-24  20. mai kommet til at gjennomføringsforbudet delvis kan oppheves.