A2009-8 – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA – Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA – avslag på anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2009

Anmodning om oppheving av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er fremsatt i forbindelse med foretakssammenslutning mellom Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA og DLA Piper Bergen DA. Konkurransetilsynet kom til at gjennomføringsforbudet ikke kunne oppheves i dette tilfellet.

Anmodningen fra Steenstrup Stordrange er begrunnet med at DLA Piper Bergen vanskelig fullt ut kan drives som en selvstendig og uavhengig enhet adskilt fra Steenstrup Stordrange så lenge gjennomføringsforbudet gjelder, ettersom selskapet aldri har vært en fullverdig fungerende operativ enhet. I anmodningen pekes det særskilt på at gjennomføringsforbudet fører til markedsmessige, driftsmessige og økonomiske vanskeligheter for DLA Piper Bergen. I tillegg viser Steenstrup Stordrange i anmodningen til at gjennomføringsforbudet medfører økt risiko for at det oppstår interessekonfliktsituasjoner.

I avgjørelsen har Konkurransetilsynet funnet grunn til å peke på at Konkurransetilsynet i følge konkurranseloven § 18 tredje ledd har 15 virkedager fra mottak av alminnelig melding til å vurdere om det er grunnlag for å pålegge fullstendig melding i saken. Dersom Konkurransetilsynet ved behandlingen av anmodning om å oppheve gjennomføringsforbudet innen 15-dagers fristen skulle legge vekt på hvorvidt det var sannsynlig at fullstendig melding ville bli pålagt eller ikke, ville dette undergrave lovens system for saksbehandlingsfrister. For at Konkurransetilsynet skal kunne føre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger kan Konkurransetilsynet derfor ikke vektlegge et antatt utfall av den materielle vurderingen av vilkårene i konkurranseloven § 16.