A2009-3 – Buildassist AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Europark

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.01.2009

Klagen gjelder Europarks beslutning om å øke prisen for leie av utendørs parkeringsplass på Fornebu fra 550 kroner til 800 kroner. Klager anfører at denne prisøkningen på 45 prosent innebærer at utleier utilbørlig utnytter sin dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11.

En vurdering av urimelig pris etter konkurranseloven § 11 vil normalt bare bli prioritert i saker av særlig stor samfunnsøkonomisk eller prinsipiell betydning. Konkurransetilsynet finner ikke grunn til å prioritere ressurser til å foreta en slik vurdering i denne saken.