A2009-2 – ErgoSeat – avslag på anmodning om å gripe inn mot Anatomic Sitt – Hjelpemiddelspesialisten AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.01.2009

Klagen er knyttet til NAV Hjelpemiddelsentral Hordalands anbudskonkurranse vedrørende levering av formstøpte sitteenheter til brukere med kompliserte sittestillinger. Klager anfører at Anatomic Sitt ved tilbud til NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland har utnyttet sin dominerende stilling i markedet ved å dumpe prisen, såkalt konkurranseskadelig underprising (predasjon). Anatomic Sitt skal ha subsidiert prisdumpingen ved å kreve betydelig høyere grunnpris i fylker hvor de aktuelle produktene ikke er anbudsutsatte. Ettersom ErgoSeat AS etter det opplyste ikke har en såkalt sentral rammeavtale, er selskapet avskåret fra å inngi tilbud i disse fylkene.

Ut fra opplysningene i klagen og informasjon innhentet av Konkurransetilsynet synes ikke prisene Anatomic Sitt oppga i det aktuelle tilbudet i særlig grad å avvike fra de priser ErgoSeat AS tilbudte ved forrige anbudskonkurranse. Det var ErgoSeat AS som vant forrige anbudskonkurranse. Det fremstår på denne bakgrunn som lite trolig at det foreligger konkurranseskadelig underprising istrid med konkurranseloven § 11. Dette underbygges av opplysninger fra NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland om at det har vært en generell prisnedgang på hjelpemidler.

Basert på tilsynets foreløpige undersøkelser og den nødvendige ressursbruken for å gjøre en fullstendig gjennomgang av saken,finner Konkurransetilsynet ikke grunnlag for å prioritere ressurser til videre behandling av saken.