V2002-57 – E.A. Smith AS og Løvenskiold Handel AS – dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.09.2002

Smith og Løvenskiold ønsker å samarbeide om et anbud lagt ut av Selmer ASA ogsøker Konkurransetilsynet om dispensasjon for dette samarbeidet. Smith og Løvenskiold har også inngått en samarbeidsavtale av 25. juni 2001, som er sent til Konkurransetilsynet for vurdering. Tilsynet har vurdert og kommentert klausulene i avtalen. Det er imidlertid ikke søkt om dispensasjon for annet enn anbudsamarbeid mot Selmer. Dersom selskapene ønsker dispensasjon for andre typer handlinger, imøteser Konkurransetilsynet en søknad om det.

Konkurransetilsynet anser at markedseffektene av opprettelsen av samarbeidet mellom Smith og Løvenskiold vil medføre positive konkurransemessig betydning. På denne bakgrunn og med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd, bokstav a) har konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:¨

E.A. Smith og Løvenskiold Handel AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2

første ledd til å foreta anbudssamarbeid i forbindelse med landsdekkende leveranser til Selmer ASA. Partene er forpliktet til i et felles anbud å opplyse om hva samarbeidet går ut på og hvem som samarbeider.