V2002-88 – Vedtak om inngrep mot TINE Norske Meieriers erverv av ti TINE Meierier.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.10.2002

Konkurransetilsynet tillater fusjonen mellom TINE Norske Meierier BA og ti TINE

Meierier under forutsetning av at følgende fem vilkår oppfylles:

Frem til et nytt regelverk for TINEs forsyningsplikt overfor andre aktører er

nærmere avklart og iverksatt i en ny markedsordning for melk, er TINE

forpliktet til å levere andre produsenter av meierprodukter den råmelk de

etterspør. Andre aktørers kjøp av råmelk fra TINE i medhold av dette vedtak

skal skje til den samme overføringspris, fastsatt av Statens landbruksforvaltning,

som gjelder for forsyningsplikten. Ved utilstrekkelig tilgang på råmelk til å

dekke både TINEs eget behov og andre aktørers etterspørsel, skal

melkeanvendelse som har lavest verdi ha lavest prioritet i en køordning, samtidig

som TINE herunder ikke skal favorisere egen anvendelse fremfor andre aktørers

etterspørsel.

TINE er forpliktet til å endre sine vedtekter for inn- og utmelding, med virkning

senest fra 1. mai 2003:

a) Ved søknad om medlemskap skal søker snarest mulig underrettes om

utfallet av søknaden, og senest to måneder fra den dag søknaden ble

mottatt. Er søker ikke underrettet skriftlig innen to måneder, anses

søknaden for innvilget.

b) Utmeldingsfristen overfor medlemmene skal ikke være lenger enn tre

måneder regnet fra den dag erklæringen om utmelding kom frem til

TINE. Bare dersom det foreligger tungtveiende, saklige grunner, kan

TINE fastsette mer restriktive tidsbegrensninger for medlemmenes

utmelding.

c) Et nytt medlem skal ikke være forpliktet til å stå som medlem i TINE

lenger enn tolv kalendermåneder, regnet fra den dag leveransen startet.

Dersom det i løpet av den tid dette vedtaket gjelder blir vedtatt en egen lov om

samvirkeforetak, vil TINEs plikter etter dette punktet i Konkurransetilsynets

vedtak bli erstattet av denne lovens bestemmelser om de samme forhold.

TINE pålegges å selge to meierianlegg; henholdsvis ett på Østlandet – som

tidligere var eid av enten TINE Fellesmeieriet, TINE Østfoldmeieriet eller TINE

Drammen Meieri – og ett i Midt-Norge (i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag eller i

Nord-Trøndelag fylke). Anleggene må ha kapasitet til å håndtere henholdsvis

minst 30 (Østlandet) og minst 15 (Midt-Norge) mill. liter melk årlig.

Konkurransetilsynet må godkjenne de av TINE utpekte anlegg. Anleggene må være lagt ut offentlig for salg innen […] , og salget må være sluttført innen […].

Konkurrenter av TINE må ikke diskrimineres i salgsprosessen, og skal herunder

få kjøpe anleggene dersom de fremsetter det høyeste bud. For å sikre at

diskriminering ikke finner sted, må salget godkjennes av Konkurransetilsynet og

det må tas inn forbehold om Konkurransetilsynets godkjenning i salgsavtalen.

Dersom TINE ikke har solgt de utpekte meierianleggene til markedsmessige

vilkår innen nevnte frist, forelegges saken for Konkurransetilsynet. Tilsynet skal

da ta stilling til om det skal settes en ny frist for salg. Tilsynet skal da ha rett til å

oppstille en minstepris som TINE er pliktig å selge anleggene for. Denne kan ikke

settes uforholdmessig lavt i forhold til de verdier anleggene representerer, uttrykt

ved verditakst eller andre uttrykk for deres markedsverdi.

Som et alternativ til salg gis TINE anledning til isteden å skille ut de aktuelle

anleggene ved å legge forholdene til rette for at medlemmer med geografisk

tilknytning til et meierianlegg som nevnt ovenfor, får omgjort sin eierinteresse i

TINE BA til å gjelde det aktuelle meierianlegget direkte. En slik tilrettelegging

kan bestå i at interesserte medlemmer til sammen (og med respektive andeler) gis en forholdsmessig andel av den samvirkekapital som før fusjonen tilhørte det

distriktsvise meierisamvirket det aktuelle meierianlegget hørte under.

TINE pålegges skriftlig meldeplikt til Konkurransetilsynet ved alle fremtidige

salg eller nedleggelser av sine meierianlegg. TINE skal melde fra til

Konkurransetilsynet umiddelbart etter at endelig vedtak om nedleggelse er

truffet. Produksjonsanleggene som nedlegges skal fremlegges offentlig for salg

senest […] etter at nedleggelsen er besluttet, og salget må være sluttført innen

[…]etter dette tidspunkt. Konkurrenter av TINE må ikke diskrimineres i

salgsprosessen, og skal herunder få kjøpe anleggene dersom de fremsetter det

høyeste bud. For å sikre at diskriminering ikke finner sted, må salget godkjennes

av Konkurransetilsynet og det må tas inn forbehold om Konkurransetilsynets

godkjenning i salgsavtalen.

TINE forbys i forbindelse med salg eller nedleggelse av meierianlegg å påhefte

konkurransebegrensende klausuler på eiendommene som forhindrer etterfølgende meieridrift.