V2008-2 – Norges Taxiforbund – avslag på søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for kjøring med drosjebil i Karmøy og Haugesund kommune

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.01.2008

Norges Taxiforbund har anmodet Konkurransetilsynet om å unnta Karmøy og Haugesund kommune fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil. Konkurransetilsynet kan etter søknad gjøre unntak fra makismalprisforskriften:

a) dersom det i et område er to eller flere drosjesentraler og Konkurransetilsynet finner at forholdene for øvrig ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse, eller

b) i spesielle tilfeller.

Karmøy Taxisentral og Haugesund Taxisentral kjøper sentralbords- og turformidlingstjenester fra Rogaland Taxi i Stavanger. Kunder som ringer Haugesund Taxisentral eller Karmøy Taxisentral vil få tildelt den første ledige drosjen Haugesund Taxisentral eller Karmøy Taxisentral har i området kunden befinner seg, uavhengig av hvilken sentral kunden ringte til. Selskapene deler også lokaler og assisterer hverandre ved behov.

Samarbeidet synes således å medføre at det ikke er noen reell konkurranse mellom sentralene i segmentet for forhåndsbestilling av drosjetjenester. Konkurransetilsynet har ved vurderingen av søknaden om unntak fra maksimalprisforskriften funnet at det må legges avgjørende vekt på den manglende konkurransen mellom to av de tre sentralene i området. Etter tilsynets oppfatning bør det ikke åpnes for fri prissetting i områder der to eller flere sentraler gjennom samarbeid i betydelig grad har begrenset konkurransen seg imellom.

På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet truffet vedtak om at kommunene Karmøy og Haugesund ikke unntas fra maksimalprisforskriften.