V2008-9 – Smart Consult AS – omgjøring av overtredelsesgebyr i vedtak V2007-4

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.05.2008

Overtredelsesgebyr ilagt i vedtak V2007-4 omgjøres ved vedtak V2008-9.

I vedtak V2007-4 har Konkurransetilsynet kommet til at Smart Consult AS har overtrådt konkurranseloven § 29 første ledd bokstav d ved å ha gitt tilsynet uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med innrapportering av foretakets priser og vilkår. Denne delen av vedtaket står ved lag og endres ikke av omgjøringsvedtaket.

Etter en fornyet vurdering, hvor det blant annet er vektlagt at det kan knytte seg noe usikkerhet til hvor alvorlige virkninger de uriktige eller ufullstendige opplysningene har hatt, har Konkurransetilsynet kommet til at overtredelsesgebyret skal endres fra kroner 60 000 til kroner 30 000.