A2008-6 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot Finn Eiendom, Zett og Tinde

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.02.2008

Saken gjelder en klage over nettportalenes praksis om ikke å tillate privatpersoner å kjøpe boligannonser. Klager mener at praksisen er i strid med konkurranselovens § 11 og anfører at foretakene kollektivt foretar en utilbørlig utnyttelse av sin dominerende stilling. Videre mener klager at praksisen er i strid med konkurranseloven § 10.

På bakgrunn av henvendelsen og sakens øvrige opplysninger, er det etter Konkurransetilsynets oppfatning lite sannsynlig at saksforholdet vil kunne føre frem til et vedtak med pålegg om å bringe praksisen til opphør med hjemmel i konkurranseloven § 11. Tilsynet kan heller ikke se at det har kommet frem opplysninger i klagen som tilsier en annen vurdering av saken enn i avgjørelse A2007-7. På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet ikke funnet grunn til å prioritere ressurser til videre behandling i saken.