V2001-119 – Mediebedriftenes Landsforening – vedtak om midlertidig dispensasjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2001

 

Mediebedriftenes Landsforening – konkurranseloven § 3-9 – vedtak om midlertidig dispensasjon etter § 3-4 jf. § 3-1

V2001-119 18.12.2001 Mediebedriftenes Landsforening – konkurranseloven § 3-9 – vedtak om midlertidig dispensasjon etter § 3-4 jf. § 3-1

Sammendrag:

Mediebedriftenes Landsforening (MBL), tidligere Norske Avisers Landsforening (NAL), har søkt om fortsatt dispensasjon for konkurranseregulerende bestemmelser i foreningens vedtekter. Den gjeldende dispensasjonen utløper 31. desember 2001. De konkurranseregulerende bestemmelsene det er søkt om dispensasjon for, gjelder utgivelse av Aviskatalogen og bestemmelser om annonsesamkjøringer etablert av medlemsbedrifter i MBL. Konkurransetilsynet trenger mer tid til å vurdere om det skal gis dispensasjon. Tilsynet har derfor med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav d) innvilget en midlertidig dispensasjon frem til 1. april 2002

  

Konkurransetilsynet viser til brev av 29. november 2001 hvor Mediebedriftenes Landsforening (MBL) søker om fortsatt dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-4 jf. § 3-1 for konkurranseregulerende bestemmelser i foreningens vedtekter. Den gjeldende dispensasjonen utløper 31. desember 2001.

De konkurranseregulerende bestemmelsene det søkes dispensasjon gjelder utgivelse av Aviskatalogen, herunder § 5.1.3 i MBLs vedtekter om at medlemsbedriftene skal sende inn sine annonsepriser til Aviskatalogen samt bestemmelser om annonsesamkjøringer etablert av medlemsbedrifter i MBL.Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9

Etter krrl. § 3-9 1. ledd kan Konkurransetilsynet ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere fra forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom:

a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes,

b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensingen,

c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller

d) det foreligger særlige hensyn.Konkurransetilsynets saksbehandling

Konkurransetilsynet trenger mer tid til å vurdere om det fortsatt skal gis dispensasjon for det ovennevnte forhold. Konkurransetilsynet har derfor med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd bokstav d) fattet følgende vedtak.MBL innvilges midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4 jf. § 3-1 for utgivelse av Aviskatalogen, herunder § 5.1.3 i MBLs vedtekter om at medlemsbedriftene skal sende inn sine annonsepriser til Aviskatalogen samt bestemmelser om annonsesamkjøringer etablert av medlemsbedrifter i MBL.Vedtaket trer i kraft 1. januar 2002 og gjelder til 1. april 2002.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet, med sendes til Konkurransetilsynet. For øvrig vises det til vedlagte skjema «Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak».

Dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd.

Konkurransetilsynet gjør for ordens skyld oppmerksom på at MBLs i brev av 15. august 2001 har søkt om dispensasjon i forbindelse med felles formidlingsprovisjoner overfor mediebyråer. Denne søknaden er til behandling.

 

til toppen