V2003-15 – Finansnæringens Hovedorganisasjon / Sparebankforeningen i Norge / Bankenes Betalingssentral AS – inngrep mot eksklusivitetsklausuler i avtale om innsamling av elektroniske korttransaksjonsdata

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.03.2003

Pos System AS anmodet  23. mai 2002 tilsynet om å gripe inn mot eksklusivitetsklausuler i -Avtale om innsamling av elektroniske kort transaksjoner-. Avtalen ble inngått i 2000 mellom Bankenes Betalingssentral AS (BBS, tidligere BBS/Bank-Axept Holding AS), FNH og Sparebankforeningen.

Konkurransetilsynet varslet om inngrep 31. oktober 2002. For å legge til rette for konkurranse om å tilby innsamling av elektroniske korttransaksjonsdata til bankene, bør den enkelte bank stå fritt til å velge tjenesteleverandør. Det kan være enkelte samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til at flere banker går sammen om å velge  leverandør,men den enkelte bank må selv kunne ta stilling til om den vil delta i et slikt samarbeid.

Med bakgrunn i dette legger Konkurransetilsynet ned forbud mot at Finansnæringens

Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen) viderefører eller inngår avtaler som binder enkeltbanker til å velge en bestemt leverandør av slik innsamlingstjeneste, uten at den enkelte bank som omfattes av avtalen har gitt sitt eksplisitte samtykke.

Med hjemmel i krrl. § 3-10, har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen i Norge forbys å videreføre og/eller inngå avtaler som forplikter én eller flere banker til å benytte Bankenes Betalingssentral AS, eller andre bestemte aktører, for innsamling av EFTPOS-transaksjonsdata, dersom ikke den enkelte bank som omfattes av avtalen gir sitt eksplisitte samtykke til avtalen.

Herunder forbys følgende klausuler i -Avtale om innsamling av elektroniske

korttransaksjoner- inngått 4. mai 2000 mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon,

Sparebankforeningen i Norge og BBS/Bank-Axept Holding AS:

1. Punkt 8, første punktum: -Bankene skal benytte Bank Axept AS som underleverandør  for innsamling av EFTPOS-transaksjoner (-)-

2. Punkt 9, annet punktum: -Transaksjoner i slike systemer fra kort utstedt etter baxreglene skal autoriseres og videreformidles via Bank-Axept AS.-  Forbudet er ikke til hinder for at enkeltstående banker, på frivillig basis, inngår et forpliktende samarbeid om å benytte samme leverandør for innsamling av EFTPOS-transaksjonsdata.

Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. april 2008.