V2003-8 – H-Gruppen As – Vedtak om omgjøring av vedtak om dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2003

Den 20. januar 2003 gav Konkurransetilsynet med hjemmel i konkurranseloven (krrl.) § 3-9 første ledd bokstav a) dispensasjon fra krrl. §§ 3-1 og 3-3 til H-Gruppen As. Vedtaket inneholdt beklageligvis noen mindre trykkfeil som er tatt ut, samt at varigheten av dispensasjonen ved en trykkfeil ble satt til 10. desember 2002. Konkurransetilsynet har valgt å omgjøre vedtaket etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a), gjennom å oppheve vedtaket av 20. januar 2003 og fatte et nytt vedtak.

Etter en samlet vurdering finner Konkurransetilsynet at ordningen med felles pris-, anbuds- og markedsdelingssamarbeid i H-Gruppen kan bidra til å styrke konkurransen i markedet for vinduer og dører. Konkurransetilsynet ønsker imidlertid å presisere at detn bare gis dispensasjon til å samarbeide om en felles veiledende prisliste slik at det enkelte medlem tillates å gå både over og under den felles fastsatte pris.

Konkurransetilsynets vedtakKonkurransetilsynet har med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a) og konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav b) fattet følgende vedtak:

H-Gruppen As og de tilsluttede produsentene gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd til å samarbeide om fastsetting av felles veiledende prislister på følgende produktkategorier; H-vinduet, H-døren samt tilleggsutstyr til disse produktene.

H-Gruppen As og de tilsluttede produsentene gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 første ledd til å samarbeide om anbudsgivning til større prosjekter og til å inngå felles avtaler med landsdekkende byggevarekjeder.

H-Gruppen As og de tilsluttede produsentene gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 første ledd til å avtale markedsdeling i form av områdedeling ved salg til landsdekkende byggevarekjeder.

Konkurransetilsynets vedtak av 20. januar 2003 til H-Gruppen As oppheves.