V2003-46 – Vedtak om inngrep mot Felleskjøpet Øst Vest BAs erverv av Norgesmøllene DA

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.07.2003

Felleskjøpet Øst Vest BA (FKØV) har gjennom de heleide datterselskapene Stormøllen AS og C.A. Thoresen AS inngått avtale om kjøp av alle selskapsandelene i Norgesmøllene DA av Cermaq ASA (60 prosent), Skiens Aktiemølle ASA (20 prosent) og Fritzøe Møller AS (20 prosent). Norgesmøllene DA driver med produksjon av matmel og andre kornprodukter. Transaksjonsavtalen ble inngått 18. november 2002, med tilleggsavtale av 3. januar 2003.

I henhold til forvaltningsloven1 § 16 varslet Konkurransetilsynet ved brev av 27. mai 2003 inngrep mot ervervet. Tilsynet varslet inngrep fordi det på bakgrunn av de foreliggende opplysninger fant at vilkårene i konkurranseloven2 (krrl.) § 3-11 må anses oppfylt. I varselet om inngrep av 27. mai 2003 ble FKØV bedt om å fremlegge eventuelle forslag til en alternativ løsning av saken som tar hensyn til de konkurransemessige problemstillinger Konkurransetilsynet har beskrevet i varslet. Konkurransetilsynet har vurdert forslagene i kommunikasjon med FKØV, men tilsynet har kommet til at de foreslåtte tiltakene ikke er tilstrekkelige til å avhjelpe de konkurransemessige problemer ervervet medfører.

Konkurransetilsynets konklusjon er at FKØVs erverv av Norgesmøllene forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i konkurranseloven § 1-1 om effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-11, fatter Konkurransetilsynet følgende vedtak:

Felleskjøpet Øst Vest BAs erverv av Norgesmøllene DA forbys.

Frem til tidspunktet for tilbakeføring eller salg gjelder følgende:

1. Felleskjøpet Øst Vest BA forbys å integrere Norgesmøllene DA eller deler

    av selskapet i sin virksomhet.

2. Norgesmøllene DA skal drives som et uavhengig og selvstendig selskap.

3. Eventuelle langsiktige avtaler mellom Felleskjøpet Øst Vest BA og

    Norgesmøllene DA må forelegges Konkurransetilsynet for godkjennelse.