V2003-50 – Fetevaregrossistenes Landsforening, Norges Importostforening og Coop Norge AS – dispensasjon for rabattordning til deling av importtoll på ost

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.07.2003

Import av ost til Norge er underlagt toll og kvoter. Tollsaten er for tiden 27 kroner per kilo. Norge og EU har blitt enige om å øke importkvoten for ost fra EU fra 2560 tonn til 4000 tonn. Importkvotene er hovedsakelig fordelt etter historisk import, men det ble i avtalen mellom EU og Norge avtalt at en stor del av økningen i kvoten skulle forbeholdes nye eller mindre osteimportører. De norske dagligvarekjedene har alle historiske andeler i ostekvoten med EU.

Kvotene til dagligvaregrossister og dagligvarekjeder har vært utilstrekkelige for å møte forbrukernes etterspørsel etter importert ost, noe som har medført at en har måttet importere ost med full toll. Tollsatsen er ifølge dispensasjonssøkerne satt så høyt i forhold til varens verdi at den i vesentlig grad reduserer importostens konkurranseevne på det norske ostemarkedet. Osteeksportører i EU, dagligvaregrossister og de fire store dagligvarekjedene i Norge har derfor laget en rabattordning der hver aktør tar 1/3 del av tollkostnaden. Tollplikten hviler i henhold til offentlige regler på grossisten, som betaler tollen ved import.

Hensikten bak ordningen er å kunne tilby og markedsføre importert ost gjennom hele året, og å kunne tilby forbrukerne et bredt sortiment av oster til de samme priser åre rundt. Uten den ovenfor omtalte ordningen er tollen ifølge søkerne satt så høyt at det vil være vanskelig å få omsatt importost ut over tollkvotene.

Generelt sett er det ut fra et konkurransemessig synspunkt grunn til å være skeptisk til bransjeomfattende rabattordninger. Dette fordi slike avtaler kan være med på å legge til rette for samforstand og samarbeid i næringen, og dermed redusere hver enkelt aktør sine insentiv til å konkurrere. Rabattordningen i denne saken normaliserer rabatter mellom aktører på ulike omsetningsledd, men siden den er spesifikt knyttet opp mot og utformet i forhold til å nøytralisere den importhindrende virkningen av tollsatsen på ost, er det lite trolig at samarbeidet vil være med på å påvirke pris og rabattforhandlinger mellom aktørene for øvrig. Tilsynet vurderer dermed de konkurransebegrensende virkningene av rabattordningen til å være beskjedne.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a), har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

Medlemmene i Norges Importostforening, COOP Norge AS og medlemmene i Fetevaregrossistenes Landsforening gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første og andre ledd, slik at deltakerne i rabattordningen kan avtale en fordeling av tollbyrden for ost seg imellom.