V2003-49 – Statoil Detaljhandel AS – franchiseavtaler – forholdet til EØSavtalens konkurranseregler for foretak og konkurranselovens forbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.07.2003

Statoil Detaljhandel fikk ved vedtak V2002-54 innvilget midlertidig dispensasjon til å fastsette maksimalpriser på dagligvarer for sine forhandlere. Dispensasjonen utløp 1. oktober 2002. I vedtak V2001-40 ble Statoil Detaljhandel innvilget dispensasjon til å fastsette maksimalpriser for- og foreta rabattdeling med sine forhandlere ved salg av drivstoff. Dispensasjonen gjelder til 1. mai 2006.

Statoil Detaljhandel har utviklet to nye franchiseavtaler for sine konseptstasjoner. Avtalene skiller mellom stasjoner hvor forhandleren eier lokalene selv (DODO), og stasjoner hvor lokalene eies av selskapet (CODO). Begge avtalene gir franchisegiver (Statoil Detaljhandel) rett til å blant annet fastsette maksimalpriser, drive rabattdeling og til å fastsette distribusjonsmarginer.

Statoil Detaljhandel anfører at de nevnte klausulene i franchiseavtalene ikke utløser et behov for dispensasjonsvedtak under konkurranseloven, ettersom avtalene faller inn under EØS-rettens regler om fritak for vertikale avtaler.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a og c, og forvaltningsloven § 35 første ledd fatter Konkurransetilsynet følgende vedtak:

Statoil Detaljhandel og selskapets forhandlere innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for franchiseavtaler som gir bestemmelser om rabattdeling, distribusjonsmarginer og maksimalprisregulering mellom franchisegiver og franchisetaker.

Konkurransetilsynets vedtak V2001-40 oppheves.