V2003-58 – Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.10.2003

Konkurransetilsynet mottok klage fra UPC Norge vedrørende avtaler mellom Telenor Plus1og A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) om rabatter på fasttelefonitjenester for hussøkende og boende medlemmer.

Grunnlaget for klagen er at rabattavtalene mellom Telenor og NBBL som etter UPCs oppfatning inneholder kriterier som begrenser konkurransen i strid med konkurranselovens formål. UPC mener at avtalevilkårene om 70 prosents oppslutning blant beboerne i alle boligselskap tilknyttet avtalen og at NBBL ikke kan inngå avtaler med konkurrerende operatører er konkurransebegrensende og representerer misbruk av markedsmakt.

Konkurransetilsynets konklusjon er at enkelte av kravene i Telenors rabattavtaler med NBBL oppfyller inngrepsvilkårene i krrl. § 3-10. Tilsynet mener at kravene ytterligere begrenser

konkurransen i fasttelefonimarkedet, på en måte som strider med formålet i konkurranseloven om effektiv bruk av samfunnets ressurser.

På bakgrunn av ovenstående, og med hjemmel i krrl. § 3-10, fatter Konkurransetilsynet følgende vedtak:

Telenor Norge forbys å stille krav om en minimumsoppslutning av kunder i sine rabattavtaler med A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Telenor Norge forbys å stille som krav at A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) ikke kan inngå eller ha avtaler med konkurrerende operatører til Telenor.

Vedtaket trer i kraft 1. november 2003 og gjelder til 1. november 2008.