V2003-70 – Synnøve Finden ASA – vedtak om avvisning av klage på at Konkurransetilsynet godkjenner at TINE BA legger meierianlegget i Drammen ut for salg

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.12.2003

I vedtak V2002-88 grep Konkurransetilsynet med hjemmel i konkurranseloven § 3-11 inn mot fusjonen mellom Tine Norske Meierier og de ti Tine-meieriene som eide selskapet, ved å stille flere vilkår for å godkjenne fusjonen.

Siden Konkurransetilsynet har kommet til at godkjenningen av meierianlegget i Drammen ikke er et enkeltvedtak, kan godkjenningen ikke påklages etter fvl. § 28. Synnøve Finden har derfor ikke klagerett overfor avgjørelsen om å godkjenne anlegget.

Synnøve Finden ASAs klage av 28. november 2003 på Konkurransetilsynets godkjenning av 13. november 2003 av at TINE BA legger ut meierianlegget i Drammen til oppfyllelse av vilkår 3 i Konkurransetilsynets vedtak V2002-88 av 17. oktober 2002, avvises.