v2003-41 – Team Atlantic AS- Team Møkster AS – Dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.07.2003

Team Møkster AS og Team Atlantic AS skal fungere som skipseiende foretak og overføres tonnasje fra  eierselskapene. Bakgrunnen for opprettelsen av fellesforetakene oppgis blant annet å være krav fra etterspørrere om rammeavtaler som omfatter flere skipstyper og et ønske om å opprette rene skipseiende foretak som er underlagt rederibeskatningsordningen slik den går frem av skatteloven §§ 8-10 flg.

Konkurransetilsynet har vurdert at markedseffektene av prissamarbeidet gjennom Team Atlantic og Team Møkster vil være relativt små og følgelig ha liten konkurransemessig betydning. Med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd bokstav c har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

Simon Møkster Rederi AS og Sartor Shipping AS gis dispensasjon fra krrl. § 3-1

første ledd til å kunne utføre prissamarbeid gjennom Team Møkster AS.

Simon Møkster Rederi AS, Sartor Shipping AS og Eidesvik Shipping AS gis

dispensasjon fra krrl. § 3-1 første ledd til å kunne utføre prissamarbeid gjennom

Team Atlantic AS.

Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 27. juni 2008.