V2003-29 – SAS – vedtak om meldeplikt av datamateriale på rutenivå

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.04.2003

I brev av 23. oktober 2002 ba Konkurransetilsynet om informasjon fra SAS-gruppen. Gjennom en etterfølgende periode med møter og korrespondanse, har det avtegnet seg et bilde av hva tilsynet kan få oversendt fra SASgruppen på jevnlig basis. På bakgrunn av dette har det følgende vedtaket blitt utformet.

SAS-gruppen pålegges meldeplikt til Konkurransetilsynet i henhold til liste (se vedlegg). Med SAS-gruppen menes her selskapene SAS, Braathens og Widerøe.

Oversendelse av data (se vedlegg)