V2003-62 – Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere – dispensasjon for bokklubbavtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.11.2003

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b) gir Konkurransetilsynet dispensasjon

for Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres til å inngå avtale om royalty i avtaler

om utgivelse av skjønnlitterære verk i bokklubb med De norske Bokklubbene AS,

Cappelens Bokklubber og N. W. Damm & Søn AS.

Dispensasjonen for bokklubbavtalene gis på vilkår av at det skal fremgå av avtalene

at satsene for forfatternes royalty er å anse som veiledende satser.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at avtaler om utgivelse av norske

skjønnlitterære verk i bokklubb kan inneholde faste royaltysatser for Norske Barneog

Ungdomsbokforfatteres solidaritetsfond. Disse royaltysatsene er ikke i strid med

konkurranselovens forbudsbestemmelser.

Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. desember 2008.