V2003-65 – Bang & Olufsen AS – dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.11.2003

Bang & Olufsen AS søker dispensasjon for å fastsette felles priser i forbindelse med markedsføringskampanjer. Disse konkurransereguleringene vil normalt vurderes å være av begrenset betydning, spesielt når en tar hensyn til at samarbeidet isolert sett vil berøre en markedsandel på under 5 prosent. Konkurransetilsynet legger til grunn at kampanjene bare berører et begrenset utvalg produkter i avgrensede perioder.

Etter en samlet vurdering finner Konkurransetilsynet å kunne gi dispensasjon med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 a) slik at Bang & Olufsen kan gjennomføre markedsføringskampanjer med felles maksimale priser i markedet for audiovisuelle produkter. Det innvilges dispensasjon kun for å fastsette maksimalpris ved tidsbegrensete markedsføringskampanjer. Den enkelte forhandler kan dermed eventuelt ta en lavere pris enn den fastsatte prisen.