A2007-27 – Nordmiljø AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot SHMIL

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.07.2007

Bakgrunnen for klagen er at Nordmiljø hadde bedt om priser på levering av restavfall og treverk til SHMILs anlegg i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund tilsvarende det SHMILs dattersselskap Retura Helgeland har. I klagen hevdes det at Nordmiljø blir tilbudt dårligere betalingsbetingelser og at det stilles strengere krav til sortering for Nordmiljø enn det som er tilfellet for Retura Helgeland. Videre mistenker klager at det forekommer ulovlig kryssubsidiering mellom selskapets virksomhet i monopol og konkurranseutsatt marked.Nordmiljø mener at SHMILs urimelige og diskriminerende priser til Nordmiljø utgjør en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11.

Informasjonen som er innhentet gir ikke Konkurransetilsynet grunnlag for å sannsynliggjøre at selskapets atferd innebærer en overtredelse av forbudet om misbruk av dominerende stilling i § 11. Videre ble Konkurransetilsynet i e-post fra Nordmiljø den 8. mars 2007 orientert om at det foreligger et konkret tilbud fra SHMIL til Nordmiljø som gir klager de samme betingelser som Retura Helgeland i Mosjøen og Sandessjøen. Nordmiljø har ikke virksomhet i Brønnøysund, slik at det her ikke foreligger tilbud på levering.

På bakgrunn av at de påståtte overtredelsene er opphørt, finner Konkurransetilsynet ikke å kunne prioritere ressurser til ytterligere informasjonsinnhenting og undersøkelser i saken. Anmodningen om å pålegge opphør avslås derfor.