V2007-34 – BKK AS – pålegg om meldeplikt ved erverv av andeler i kraftverk

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §24 Opplysningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2007

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om en utvidet meldeplikt for BKK ved erverv av andeler i kraftverk med virkning fra 1. januar 2008. Vedtaket gjelder fram til 2012.

Kraftmarkedet i Norge er preget av høy eierskapskonsentrasjon og utbredte direkte og indirekte eierskapsrelasjoner mellom selskaper i markedet. For at Konkurransetilsynet skal kunne føre et effektivt tilsyn med konkurransen i markedet, finner tilsynet det nødvendig å få informasjon fra BKK ved erverv av andeler i kraftverk.

Tilsvarende meldeplikt er pålagt Statkraft AS, Agder Energi AS og Skagerak Energi AS