V2007-28 – SAS AB (publ.) – omgjøring av overtredelsesgebyr i vedtak V2005-9 – konkurranseskadelig underprising på ruten Oslo-Haugesund

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.12.2007

I juni 2005 ila Konkurransetilsynet SAS et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner  for å ha presset konkurrenten Coast Air ut av ruten mellom Oslo og Haugesund. Etter en fornyet vurdering har Konkurransetilsynet besluttet å omgjøre sitt eget vedtak. Tilsynet fastholder at SAS har overtrådt konkurranseloven, men har endret konklusjon med hensyn til å gi overtredelsesgebyr.

Omgjøringsvedtaket er basert på en totalvurdering av saken. Det er blant annet lagt vekt på at overtredelsen skjedde like etter at dagens konkurranselov hadde trådt i kraft, og at overtredelsen bare varte noen uker.