A2007-35 – Time kommune m.fl. – Tore Nærland m.fl. – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.09.2007

Klagen gjelder gjennomføring av tre eiendomssalg, bestående av til sammen seks eiendommer, fra Time kommune. Klager anfører at de tre salgene fra Time kommune er gjennomført på en konkurransevridende måte.

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet at ESA er bedre egnet til å behandle saken. Tilsynet finner derfor ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behanding.