A2007-20 – Mittgrøntnye AS – Gro Industrier AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.06.2007

Saken gjelder en klage på Gro Industrier AS sine priser ved salg av fryste grønnsaker til Norrek. For å belyse saken har Konkurransetilsynet innhentet informasjon om blant annet priser og kostnader fra Norrek, Gro Industrier og Mittgrøntnye.

På bakgrunn av de opplysningene Konkurransetilsynet har i saken, finner tilsynet det lite sannsynlig at Gro Industrier AS har overtrådt konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet finner derfor ikke å kunne prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser.