A2007-17 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot Panorama AS Theodor Olsen Eftf. AS og Brødrene Lohne AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.05.2007

Konkurransetilsynet har mottatt klage fra Gull-Kroken ANS. Det gjøres i klagen gjeldende at Gull-Kroken har mistet en leverandør av sølvbestikk, og Gull-Kroken får ikke leveranser fra andre aktører. Det er 4 uavhengige gullsmedforretninger i Molde som fører sølvbestikk i tillegg til Gull-Kroken. Det vil derfor være fire gjenværende gullsmeder som tilbyr sølvbestikk i Molde.

 

Tilsynet har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor samfunnsøkonomisk betydning. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Tilsynet finner derfor ikke å kunne prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser av saken.