A2007-18 – Avslag på anmodning mot å gripe inn mot IFCO Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.05.2007

Solberg Gartneri AS klaget inn IFCO Norge AS’ salgs- og kontraktsbetingelser til Konkurransetilsynet. Solberg Gartneri AS leier flergangskasser fra IFCO Norge AS. Prisen på kassene inkluderer transport av disse til produksjonssted. Dette medfører i følge klager at kundene blir påtvunget en tjeneste de ikke har bedt om, ved at frakt er en tilleggsytelse som etter sin art eller vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden. Solberg Gartneri AS ønsker å leie kassene og selv transportere disse til produksjonssted.

 

Konkurransetilsynets oppgave etter konkurranseloven er ikke å bidra til å løse konflikter mellom private parter, men å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Tilsynet har begrensede ressurser og må prioritere saker som har stor samfunnsøkonomisk betydning. På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte overtredelsen i foreliggende sak har tilstrekkelig samfunnsøkonomisk betydning. Tilsynet finner derfor ikke å kunne prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser av saken.