A2007-19 – Norsk Filmstudio – The Chimney Pot m.fl. – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2007

Klagerne anfører at Norsk Filmstudio har en dominerende stilling i de fleste delmarkeder for leveranser av tjenester til filmproduksjon. Det påpekes i klagen at Norsk Filmstudio selger sine tjenester til en effektiv pris som ligger langt under selskapets kostnader, og at årsaken til dette er at selskapet har mottatt over 50 millioner kroner i statsstøtte i perioden 2000 – 2005. Lovligheten av statsstøtten er påklaget til EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Konkurransetilsynet er bedt om å vurdere forholdet etter konkurranseloven § 11. Av de opplysninger som fremgår av saken synes det imidlertid som om hovedårsaken til det påklagede forhold knytter seg til overføringer av offentlige midler. Det avgjørende spørsmålet i saken synes dermed å være hvorvidt det foreligger ulovlig statsstøtte etter EØS avtalen artikkel 61.

På denne bakgrunn finner Konkurransetilsynet det mest hensiktsmessig at EFTAs overvåkningsorgan vurderer saken. Tilsynet finner derfor ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av den påståtte overtredelsen. Anmodningen om å gripe inn avslås.